Djurliv

Djurlivet i Baltikum

Baltikum är ett geografiskt område vid sydöstra Östersjön, det vill säga de tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen.

Estland

Estland ligger inom den södra barrskogsregionen. Nästan hälften av ytan är i dag täckt av skog, som till två tredjedelar utgörs av gran och tall. Det finns ett 60-tal däggdjursarter i Estland och är ganska lik den i Sverige med bl.a Älg, Rådjur, Kronhjort, Vildsvin, Brunbjörn, Varg, Lo, Rödräv, Utter, Bäver, Grävling, Fälthare och Skogshare och Flygekorre.
Fågelfaunan skiljer sig en del från den vi kan se på svenska sidan om Östersjön. I Estland finns till exempel vit stork, turturduva, vitryggig hackspett, gråspett, sommargylling, mindre flugsnappare och trastsångare alla relativt vanliga.
Nästan 3 % av Estlands yta är naturskyddad.

Lettland

Djurlivet är rikt, vilket beror på att skogs- och jordbruk har bedrivits skonsamt under en stor del av 1900-talet. Trots att landets är så litet finns det gott om lo, varg, utter och bäver samt stora stammar av kronhjort, rådjur, älg och vildsvin. Stammen av brunbjörn är mycket liten. Mårdhund introducerades 1948 och är numera vanlig. Mink är också införd, och har nästan kunkurrerat ut den inhemska flodillern.
Fågellivet liknar det i Estland, med bl.a. svart stork, vit stork och mindre skrikörn och goda populationer av t.ex. vitryggig hackspett, sommargylling, mindre flugsnappare, trastsångare och kornknarr. Engure, en stor slättsjö nordväst om Riga, är Baltikums rikaste fågelsjö med bl.a. med mycket skrattmås och änder.
Lettland har en lång rad olika slags skyddsformer, och speciellt under 1970- och 80-talen skapades många reservat. Åren 1991–92 bildades, med både ekonomisk och personell hjälp från Sverige, en naturvårdsplan för Lettland. Totalt finns närmare 700 skyddade naturområden i Lettland, vilket är ca 18 % av ytan.

Litauen

Djurlivet liknar i stort den i Sverige men är rikare. Totalt har 68 arter däggdjur observerats. De vanligaste hovdjuren är rådjur, vildsvin, kronhjort och älg. Visent återintroducerades 1969 och finns idag i ett begränsat antal. Av större rovdjur är rödräv vanligast, men även den införda arten mårdhund finns det ganska mycket av. Vargstammen är stabil medan stammen av lo är liten. Bäver är mycket vanlig. Deras dammbyggen skapar våtmarker vilket gynnar andra arter som utter och vattensork.

Källa: Nationalencyklopedierna utgivningsår 1991