Estlands äldre historia

Estlands tidiga historia (fram till 1900-talet)

1187 Estniska vikingar lär ha förstört Sigtuna i Sverige. Därefter kom Estlands politiska historia att domineras av främmande makters kamp om kontroll över handeln och handelsvägar i norra Baltikum.

1208–1227 Estland konfronteras med, och därefter omvänds till, kristendomen och är ockuperat av främmande makter: Tyska orden[i] och danskar. Tyskarna blir adeln och utövar stort inflytande i 700 år .

1520 Reformationen nådde estniska områden och esterna omvändes till den lutherska läran inom kristendomen.

1558 Det tyska styret försvagades och upphörde efter den ryske tsaren Ivan IV:s angrepp.

1561 Kontrollen över Estland går till Sverige . Detta startar den så kallade ”svenska guldåldern i Estland”.

1700-talet. Det stora nordiska kriget som ledde till Sveriges förlust mot Ryssland vid Poltava. Det gjorde att Sverige förlorade makten i Baltikum.

1802 Universitetet i Tartu, som hade evakuerats till Sverige under nordiska kriget, återupptog sin verksamhet .

1816/1819. Livegenskapen[ii] avskaffades i Estland och Livland[iii]. Avskaffandet av livegenskapen tillsammans med rättigheter som gavs till bönderna öppnade upp större möjligheter än tidigare för bönderna, som var mestadels estniska, att delta i utvecklingen och styrningen av landet.

Mitten av 1800-talet–slutet av 1800-talet. Tiden för ett estniskt “nationellt uppvaknande”, vilket lade grunden för födelsen av estnisk finkultur.

1862 Den första estniska versionen av det estniska nationaleposet ”Kalevipoeg”[iv] publicerades.

1869 Som en del av den nationella rörelsen mot självständighet hålls den första sångfestivalen i Tartu.

1860–1885 En stor ökning av nationellt medvetande bland ester, vilket följdes av en motreaktion från tsaren med försök att göra Estland mera ryskt.

 


[i] Tyska orden är en kristen riddarorden med dels en katolsk dels en protestantisk gren. Tidigare var den både religiös och militant, men sedan 1929 är det principiellt en religiös orden. http://sv.wikipedia.org/wiki/Tyska_orden

[ii] Livegenskap innebär en form av egendomsförhållande där en persons kropp tillhör en annan, en form av slaveri. Det används främst för att beteckna vissa bönders ofrihet i förhållande till jordägarna i medeltiden och senare tiders feodala Europa. http://sv.wikipedia.org/wiki/Livegenskap

[iii]Livland =är en historisk region i Baltikum, som störst omfattande nuvarande Lettland och Estland. Inom svensk historieskrivning syftar namnet dock oftare på södra hälften av Estland och norra hälften av Lettland, det vill säga Svenska Livland 1629 till 1721. Äldre svensk stavning är Lifland eller Liffland. http://sv.wikipedia.org/wiki/Livland

 

[iv]Kalevipoeg “Kalevs son”, är huvudpersonen i esternas episka folkdiktning. Stödd på barndomsminnen och eggad av den första Kalevala-upplagan (1835) hade F.R. Fählmann samlat dikter och sägner om Kalevsonen, då arbetet avbröts av hans död. På 1850-talet företog sig Friedrich Reinhold Kreutzwald att ordna av honom och andra i Estland, en del av Livland och Pskovska guvernementet samlade visor och sagor till ett helt, under titeln “Kalevipoeg” på estniska med motstående (dålig) tysk översättning av K. Reinthal. De till cykeln hörande sagor, vilka antogs vara rester av äldre, nu upplösta sånger, återgav Kreutzwald på ett i det hela lyckligt sätt metrisk form och infogade dem emellan de till antalet färre, i versform funna styckena. Den form, som han gav esternas nationalepos, omfattar 20 sånger med tillsammans 19 043 rader i vanlig runometer. http://sv.wikipedia.org/wiki/Kalevipoeg

Skriven av Jack