Utbildning

Utbildning 

Litauen, Lettland och Estland har alla obligatorisk skolgång i nio år. Eleverna börjar när de är sju år och slutar när de är sexton år.

I Litauen går många i totalt tolv år men en del slutar redan efter tio år.

Grundskolan är litauisk-, rysk-, polsk- och vitryskspråkig. Men det finns även två- och flerspråkiga skolor samt privatskolor.

Skolan är kostnadsfri från grundskolan ända till universitet. Alla skolor har egna utbildningssystem men de är inte så olika varandra. Ungdomarna studerar samma ämnen och de kan byta skola utan problem.

I Lettland finns det lettiskspråkiga skolor men även ryskspråkiga och polskspråkiga. Men lettiska är ett obligatoriskt ämne i alla skolor. Efter grundskolan börjar de flesta i gymnasiet som de går i tre år eller en två-fyra år lång yrkesutbildning. Men de har brist på lärare på grund av låga löner och dåliga resurser.

Under de ekonomiska krisåren 2008-2012 minskade andelen unga som valde att studera vidare till gymnasiet. Sedan 2011 har utbildningsdepartementet försökt att minska antalet utbildningar och höja kvalitetskraven. Det är brist på lettiska lärare i ryskspråkiga gymnasier. Högskoleutbildningen har inte reformerats i samma takt som övriga samhället. Sedan Sovjettiden har inte lettiska universitet kunnat konkurrera på europeisk nivå.   Antalet studenter sjunker på grund av låga födelsetal och emigration. Bland ett trettiotal universitet och högskolor är Lettlands universitet och Rigas tekniska universitet störst.

I Estland är utbildningsnivån hög och även här är det obligatoriskt att gå i grundskolan som varar nio år som de börjar i när de är sju år. Nästan alla går vidare till treårig gymnasieskola eller yrkesskola. Det finns både estniskspråkiga och ryskspråkiga skolor.

Grundskolorna har tre slutprov, i estniska språket och litteraturen, matematik och ett fritt val ämne. Efter grundskolan kan man fortsätta att studera i gymnasium eller yrkesskola. Man kan även studera på kvälls- eller vuxengymnasium. Det fungerar som i Sverige, utbildningen är gratis och frivillig i gymnasiet. I gymnasiet har de ett slutprov i fem ämnen, tre stycken måste vara nationella prov. Estniska är obligatoriskt för alla. Om man inte har estniska som modersmål kan man välja det som andraspråk. Många går vidare till högskola för att få utbildning så att de kan få jobb.